گروه ریاضی و رایانه شهرستان شهرضا

طرح درس ریاضی عمومی پیش دانشگاهی

ردیف

تاریخ

صفحات مورد تدریس

موارد درنظر گرفته شده برای تدریس

امضا دبیر

1

هفته اول مهر

1الی 8

آمارتوصیفی ، دسته بندی داده ها، شاخصها ی هندسی

 

2

هفته دوم مهر

8الی16

شاخصها ی عددی ،مرکزی وپراکندگی

 

3

هفته سوم مهر

17الی26

احتمال،تعریف، فضای نمونه ،پیشامد، ترکیب، متمم ....

 

4

هفته چهارم مهر

26الی 35

احتمال شرطی ،استقلال پیشامدها، توزیع احتمال ودوجمله ای

 

5

هفته اول آبان

36الی45

یادآوری معادله خط،خطوط متقارب، فاصله دوخط موازی

 

6

هفته دوم آبان

45الی53

دستگاه معادلات خطی،روش حذفی گوس

 

7

هفته سوم آبان

53الی66

شکل پلکانی ماتریس، دستورالعمل روش حذفی گوس، استقرای ریاضی

 

8

هفته چهارم آبان

66الی78

،بسط دوجمله ای،توابع درجه دوم،مجموع وحاصلضرب ریشه های معادله درجه 2، توابع خاص

 

9

هفته اول آذر

79الی90

توابع نمایی ولگاریتمی ، توانهای گنگ ،نماد علمی ،حد دربی نهایت

 

10

هفته دوم آذر

90الی98

دنباله هاوبعضی دنباله های خاص ، eدرپدیده های طبیعی

 

11

هفته سوم آذر

98الی116

عددe،توابع نمایی،تابع لگاریتمی ،لگاریتم طبیعی

 

12

هفته چهارم آذر

116الی122

مجانب های یک منحنی

 

13

هفته اول دی

امتحانات نوبت اول

-

 

14

هفته دوم دی

امتحانات نوبت اول

-

 

15

هفته سوم دی

122الی132

تعبیر هندسی مشتق ،آهنگ تغییر ،مشتق یک طرفه .وقواعدمشتق گیری

 

16

هفته چهارم دی

132الی139

مشتق توابع معکوس مثلثاتی ،مشتق توابع نمایی

 

17

هفته اول بهمن

140الی149

مشتقگیری ضمنی ،دیفرانسیل، انتشار خطا،فرمول های دیفرانسیل

 

18

هفته دوم بهمن

150الی160

کاربردحساب دیفرانسیل درمحاسبه نرخ تغییرات ،کاربردمشتق،توابع صعودی ونزولی

 

19

هفته سوم بهمن

161الی 169

تقعرمنحنی و نقاط عطف آن، رسم نمودار یک تابع

 

20

هفته چهارم بهمن

170الی180

مسائل بهینه سازی ،فرآیند حل مسائل بهینه سازی ،

 

21

هفته اول اسفند

180الی190

مقاطع مخروطی ، دایره ، سهمی،انتقال محورها

 

22

هفته دوم اسفند

190الی198

صورتهای دیگر معادلات سهمی ، ویژگی بازتابندگی سهمی ها

 

23

هفته سوم اسفند

198الی206

بیضی ،معادلات مماس وقائم بر بیضی ،هذلولی ،خروج ازمرکز

 

24

هفته چهارم اسفند

206الی212

معادلات مماس وقائم بر هذلولی

 

25

هفته دوم فروردین

212الی220

انتگرال ،انتگرا ل معین ،

 

27

هفته سوم فروردین

220الی230

انتگرال توابع غیر خطی،قضیه اساسی حساب،دومین قضیه

 

28

هفته اول اردیبهشت

230الی238

محاسبه تابع اولیه

 

29

هفته دوم اردیبهشت

238الی244

رشد وزوال، حجم اجسام دوار

 

30

هفته سوم اردیبهشت

دوره

 

 

31

هفته چهارم اردیبهشت

دوره

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم آذر ۱۳۸۸ساعت 9:39  توسط   |